Дозволе

ЦЕНЕ РИБОЛОВАЧКИХ ДОЗВОЛА И ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2013. год.

На основу члана 2 Правилника о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни риболов цена риболовне дозволе за 2013. годину је :

1.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.900,00 дин.

    - лица мушког пола од 18 до 65 година старости
      (6000 дин. дозвола и 900 дин. чланарина)

2.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900,00 дин.

    - лица старија од 65 година,
    - лица са телесним оштећењем од 60 до 79%,
    - жене,
    - лица млађа од 18 година,
      (3000 дин дозвола и 900 дин. чланарина)

3.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 дин.

    - лица са телесним оштећењем од 80% и више,
    - лица са посебним потребама,
    - ратни војни инвалиди,
    - и лица са потпуним губитком радне способности,
      (100 дин дозвола и 400 дин. чланарина)

Чланарина за децу до 14 година . . . . . . . . . . . 900,00 дин.

Да би инвалидно лице остварило попуст на цену дозволе обавезно је:

- приложити фотокопију решења,
- даје се на увид оригинал решења надлежног државног органа у ком се констатује степен телесног оштећења или се констатује да је то лице са посебним потребама, или да се ради о ратном инвалиду,
- Копију решења задржава удружење.

Дозвола се може куповати искључиво у ОСР-а у месту пребивалишта.

Могућа је куповина и на рате и то: до краја јула месеца 2013. године.

Дозвола за спортски риболов важи по закону до 31.12. текуће године тј. за календарску годину.

 
ИЗВОД ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ РИБЉЕГ ФОНДА
РИБОЛОВ
2. Рекреативни и спортски риболов
Општи услови

Члан 38
Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за обављање рекреативног риболова (у даљем тексту: риболовац).
Лица млађа од 14 година могу обављати рекреативни риболов без дозволе у присуству лица са дозволом за обављање рекреативног риболова.

Дозвола за рекреативни риболов

Члан 39
Дозволу за рекреативни риболов за календарску годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.
Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије, уз чланску карту риболовне организације.
Корисник може издати доплатну дозволу за рекреативни риболов, која важи уз годишњу, за обављање рекреативног риболова на појединим деловима рибарског подручја, у складу са категоризацијом риболовних вода.
Корисник издаје дозволу у јединицама локалне самоуправе које се налазе на територији рибарског подручја за које корисник има уговор о уступању на коришћење.
Дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта.
Министар ближе прописује садржину обрасца дозволе из ст. 1. и 3. овог члана.

Издавање дозволе за рекреативни риболов

Члан 40
За издавање дозволе из члана 39. став 2. овог закона плаћају се трошкови издавања дозволе чију висину одређује министар најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.
Висину трошкова издавања доплатне дозволе из члана 39. став 3. овог закона одређује корисник у складу са категоризацијом риболовних вода и она је приход корисника.

Испит за риболовца

Члан 41
Корисник организује и спроводи едукацију риболоваца.
Министар даје сагласност на програм едукације из става 1. овог члана.

Ограничавање рекреативног риболова

Члан 42
Корисник може програмом управљања рибарским подручјем, односно посебним актом одредити случајеве у којима се може ограничити или забранити рекреативни риболов на рибарском подручју, односно употребу појединих риболовних алата, опреме и средстава за рекреативни риболов, уз сагласност министра.
Корисник је дужан да о ограничењима из става 1. овог члана јавно обавести све заинтересоване за обављање рекреативног риболова.
Риболовац је дужан да поштује ограничења из става 1. овог члана.
Министар ближе прописује начин, алате, опрему и средства којима се обавља рекреативни риболов.

Евиденција улова риболоваца

Члан 43
Риболовац је дужан да води евиденцију о улову, на јединственом обрасцу чији изглед и садржину прописује министар.
Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године.
Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину.
Подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.

Спортски риболов

Члан 44
Корисник је дужан да на рибарском подручју дозволи такмичења - спортски риболов под условима утврђеним програмом управљања рибарским подручјем и прописом о категоризацији риболовних вода.
Риболовне организације обавезне су да за извођење својих такмичења траже одобрење од корисника рибарског подручја на коме обављају такмичења и услове обављања такмичења.
Организатор такмичења обавезан је да обезбеди да сви учесници такмичења на дан такмичења имају одговарајуће дозволе за рекреативни риболов.
Риболовне организације обавезне су да своје такмичење организују у складу са мерама заштите и очувања рибљег фонда прописаним овим законом.